naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Ruimtelijk Uitvoeringsplan meergezinswoningen

Op 30 januari heeft de gemeenteraad het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) meergezinswoningen principieel goedgekeurd. Zoals wettelijk voorzien, wordt daarna een openbaar onderzoek gehouden. In maart volgt er ook in elke deelgemeente een informatievergadering over dit RUP.

Wat verandert door dit RUP?

Het Vlaamse gewestplan legde in 1977 de bestemming van alle percelen in onze gemeente vast: landbouwgebied (67%), natuurgebied (15%), woongebied (14%) enz. Grote delen van de dorpskernen van Bertem, Leefdaal en Korbeek-Dijle werden bestemd voor wonen als 'woongebied', landelijk woongebied of woonuitbreidingsgebied. Daardoor zijn op dit ogenblik meergezinswoningen (appartementen) in principe in héél het woongebied van de 3 dorpskernen vergunbaar: niet alleen langs de steenweg, maar ook in rustige woonwijken. Niet alleen in het centrum van Bertem en Leefdaal, maar ook in de kleine dorpskern van Korbeek-Dijle.

Hoewel de gemeente vandaag al een aantal basisprincipes hanteert voor het vergunnen van nieuwe meergezinswoningen, ontbreekt een stevige juridische basis voor het weigeren van bouwprojecten op plaatsen waar ze echt niét passen. Dit RUP biedt daar een antwoord op: het legt in bepaalde delen van de woongebieden een verbodsbepaling op voor het bouwen van meergezinswoningen. Op die aangeduide percelen blijft het uiteraard mogelijk om woningen te bouwen, maar geen meergezinswoningen.

Alleen in de echte, strikt afgebakende dorpskernen van Bertem en Leefdaal en in de woonuitbreidingsgebieden Opakker (Leefdaal) en Opstreek (Bertem) zullen nog meergezinswoningen gebouwd kunnen worden. Maar niet in de andere woonwijken en ook niet in de dorpskern van Korbeek-Dijle. Er zijn wel uitzonderingen voorzien voor bestaande grote en markante gebouwen.

Waarom is dit RUP nodig?

Daar zijn een aantal goede redenen voor. Onze gemeente is centraal gelegen tussen Brussel en Leuven met een goede ontsluiting op het (internationale) wegennet. Tegelijk is Bertem een landelijke gemeente met veel open ruimte: aantrekkelijk om er te komen en te blijven wonen.

De studiedienst van de Vlaamse regering verwacht een geleidelijke stijging van onze bevolking naar 10 268 inwoners en naar 4062 huishoudens in 2024. Tegelijk worden de huishoudens steeds kleiner: gemiddeld nog ongeveer 2,5 personen per huishouden. We merken ook een gevoelige stijging van alleenwonende personen. Momenteel worden ongeveer 1000 woongelegenheden in Bertem (30% van alle woningen) bewoond door slechts 1 persoon. In 60% van de woningen leven slechts 2 personen. Deze gezinsverdunning gaat ook gepaard met een toenemende vergrijzing van de bevolking. Deze prognoses tonen aan dat er de komende 10 jaar in Bertem behoefte zal zijn aan een driehonderdtal bijkomende woongelegenheden.

Door de gezinsverdunning, het groeiend aantal alleenwonenden, de vergrijzing en de zeer hoge grondprijzen in Bertem is er een verschuiving van de bouw van vrijstaande woningen op een ruim perceel, naar halfopen bebouwing op kleinere percelen en naar verbouwingen van bestaande woningen. Ook een aantal meergezinswoningen (appartementen) zullen hierbij nodig zijn. Na goedkeuring van dit RUP zullen die nog uitsluitend een plaats kunnen krijgen in de kernen van de dorpen Bertem en Leefdaal en binnen 2 zones voor sociale woningbouw.

Samengevat beoogt de gemeente Bertem met het ruimtelijk uitvoeringsplan:

  • het instellen van een principieel verbod tot oprichting van en omvorming naar meergezinswoningen, in specifiek daartoe afgebakende zones
  • het bepalen van uitzonderingen binnen de verbodszones voor bestaande grote woningen en andere markante gebouwen en constructies

Informatie over het RUP

Het RUP bestaat uit vier delen, namelijk de toelichtingsnota, het grafisch gedeelte of kaartenbundel, de stedenbouwkundige voorschriften en de plan-MER-screeningsnota. U kan deze documenten hieronder downloaden.

Over dit RUP wordt een openbaar onderzoek georganiseerd waarbij alle inwoners hun eventuele bezwaren en opmerkingen kunnen formuleren. Dit onderzoek loopt van 26 februari tot en met 26 april 2018. Het dossier en de plannen liggen tijdens het openbaar onderzoek ter inzage op het gemeentehuis, dienst omgeving, Tervuursesteenweg 178, 3060 Bertem. Gerichte adviezen, opmerkingen en bezwaren over deze voorlopige vaststelling van het RUP moeten per beveiligde zending toekomen bij de Gecoro p.a. gemeente Bertem, dienst omgeving, Tervuursesteenweg 178, 3060 Bertem of digitaal omgeving@bertem.be en dit binnen de periode van het openbaar onderzoek.

Infoavond in elke deelgemeente

Het bestuur organiseert een infovergadering in elke deelgemeente, telkens om 20 uur:

  • op 13 maart in de Vlieg-In in Leefdaal
  • op 15 maart in Ter Dijle in Korbeek-Dijle
  • op 22 maart in zaal De Vleugt in het gemeentehuis

Na de nodige toelichting over het RUP is er mogelijkheid om vragen te stellen.

Gepubliceerd op woensdag 21 februari 2018
Nieuwsoverzicht
huizen

Openingsuren & contact

Omgeving

Tel. tel.
016 49 97 83
Fax fax
016 49 07 25
e-mail
omgeving@bertem.be

Recyclagepark

adres
Baanakkerweg3060 Bertem
Tel. tel.
0800 97 097

Noodplanambtenaar

Inname openbaar domein

Tel. tel.
016 99 97 77
e-mail
innameopenbaardomein@bertem.be

Lees meer artikels over