naar top

Geef mee vorm aan de uitvoering van het waterbeleid

Geef uw mening over de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027. Met die plannen willen alle waterbeheerders, overheden en watergebruikers, de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater verbeteren en het risico op overstromingen en droogte verminderen.

Ten laatste op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen zullen maatregelen en acties bevatten voor een verbetering van het grond- en oppervlaktewater en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte. Ook de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die vastleggen hoe en wanneer het afvalwater van alle huizen in Vlaanderen gezuiverd wordt, zijn in de stroomgebiedbeheerplannen opgenomen.

De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas bestaan uit verschillende delen. Naast een beheerplan voor de Vlaamse delen van de stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas is er een maatregelenprogramma en zijn er deelplannen voor de elf bekkens en voor de zes grondwatersystemen in Vlaanderen.

Op www.volvanwater.be krijgt u een overzicht van de plandelen en acties die voor uw gemeente relevant zijn. Via geoloketten komt u te weten welke acties in uw buurt gepland zijn of hoe het afvalwater in uw straat gezuiverd wordt. U vindt er ook bijkomende documentatie over de plannen en kan er uw opmerkingen achterlaten.

Opmerkingen

Reageren op de documenten kan tot en met 14 maart 2021 via het digitale inspraakformulier op de website van 'vol van water'. U kunt uw opmerkingen ook schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Tervuursesteenweg 178, 3060 Bertem.

Wat gebeurt er met uw opmerking?

Alle opmerkingen en adviezen worden in overweging genomen bij de voorbereiding van de definitieve ontwerpplannen die aan de Vlaamse Regering voorgelegd worden.

Gepubliceerd op woensdag 23 september 2020
Nieuwsoverzicht