Sociaal pedagogische toelage

De sociaal-pedagogische toelage heeft als doel de integratie van kinderen met een handicap die thuis verblijven te bevorderen. Het is een jaarlijkse toelage ter ondersteuning van de ouders (of degene die de rol van de ouder opneemt).

Voorwaarden

Het kind is  tussen 3 en 21 jaar en is gerechtigd op verhoogde kinderbijslag, maar heeft geen recht op een persoonlijk assistentiebudget of persoonsvolgend budget.
Zowel het kind als wie instaat voor de verzorging dienen op hetzelfde adres in Bertem in het bevolkings- of vreemdelingenregister ingeschreven te zijn en er effectief te verblijven.
Het kind wordt door de zorgverlener dagelijks in het thuismilieu verzorgd. Het kind dat school loopt of opgenomen is in een door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap erkend semi-internaat komt ook in aanmerking.

Toelage

De toelage wordt gebaseerd op het aantal punten toegekend in het kader van de wetgeving op de verhoogde kinderbijslag.

bedrag toelage oud evaluatiesysteem verhoogde kinderbijslag (KB 3 mei 1991) nieuw evaluatiesysteem verhoogde kinderbijslag (KB 28 maart 2003)

75 euro

invaliditeitsgraad 66% 4 punten in pijler 1 (lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van het kind) of 6 tot en met 11 punten in de 3 pijlers samen 
100 euro 4 tot en met 6 punten 12 tot en met 17 punten in de 3 pijlers samen
0 euro 7 of meer punten 18 of meer punten in de drie pijlers samen


De tegemoetkoming vervalt van zodra de jongere over eigen inkomsten beschikt.

De toelage wordt uitbetaald aan diegene aan wie de verhoogde kinderbijslag wordt uitbetaald.

Vanaf 18 punten in het systeem van verhoogde kinderbijslag, wordt het recht op de zorgverzekering geopend. Deze vergoeding wordt maandelijks uitgekeerd en is  bijgevolg niet cumuleerbaar met onze toelage.

Hoe aanvragen

De aanvraag van de toelage moet gebeuren bij de dienst welzijn op tel. 02 686 31 00 of via welzijn@sociaalhuisbertem.be.

Zorg voor volwassenen

Personen die zorgen voor een volwassen familielid (geen ouder-kind relatie of partnerrelatie) of kennis in hun gezin, kunnen terecht voor begeleiding en een financiële toelage bij Pleegzorg Vlaanderen. Voor meer info kan je terecht op tel. 016 22 96 13 of volwassenen@pleegzorgvbb.be.

 

Openingsuren & contact

Zorg

Deel deze pagina