Bijkomende voorwaarden voor bemaling bij het uitvoeren van projecten

Sinds enkele jaren hebben we te maken met periodes van extreme droogte. Omdat er bij een bouw van een nieuwe woning of bij grotere bouwprojecten weleens opgepompt grondwater verloren gaat, zal er in eerste instantie worden ingezet op 'retourbemaling'. Men zal het opgepompt grondwater terug in de onmiddellijke omgeving moeten laten infiltreren.

Indien infiltratie in de bodem niet mogelijk is, kan het grondwater geloosd worden in de dichtstbij zijnde gracht of waterloop. Als er geen gracht of beekje in de omgeving is, zal de laatste optie zijn om het grondwater te lozen in de regenwaterafvoer (RWA) van de riolering of in de gemengde riolering.

Het gemeentebestuur promoot echter het hergebruik van grondwater. Daarom heeft de gemeenteraad in de zitting van 30 juni 2020 een reglement goedgekeurd waarin bepalingen staan over de bemalingen.

 1. Bij de aanvraag van de bemaling wordt als voorwaarde opgenomen dat er een buffervat moet geplaatst worden op privaat domein, grenzend aan of bereikbaar vanaf de openbare weg.
 2. Indien er geen retourbemaling wordt aangevraagd, moet uitvoerig worden gemotiveerd waarom dit niet mogelijk is, zo niet zal dit alsnog worden opgelegd.
 3. Toevoeging van rubriek 53.8.1°, a) aan de vergunningsaanvraag als retourbemaling niet mogelijk is. Hierdoor kan het bemalingswater hergebruikt worden door landbouwers en derden gedurende de periode van bemaling.
 4. Bij toepassing van rubriek 53.8.1°, a) wordt volgende bijzondere voorwaarde bijgevoegd:
  Gedurende de bemalingsperiode en zeker wanneer deze waarschijnlijk samenvalt met een droogteperiode, moet voorafgaand aan de lozing van het bemalingswater een buffervat van minimaal 10 000 liter geplaatst worden met overloop naar een lozingspunt.
  Het buffervat dient te worden geplaatst op privaat domein, grenzend aan of bereikbaar vanaf de openbare weg.
  Op het buffervat moet een aftapkraantje geplaatst worden, zodat hergebruik eenvoudig en kosteloos mogelijk wordt voor derden. Tevens moet het mogelijk zijn voor landbouwers, bedrijven en dienstverleners om hieruit water te pompen om een tankwagen te vullen. Ook de aannemer van de werken zelf moet maximaal dit bemalingswater recupereren voor de werken op de eigen werf en ter voorkoming van overmatige productie van opwervelend stof tijdens de werken.
  Er moet op elk moment een vrije toegang zijn vanop de openbare weg naar het buffervat, waarbij de veiligheid van de gebruikers van het water gegarandeerd is. Op het buffervat dient duidelijk, in waterbestendig opschrift, aangegeven te worden dat het water niet geschikt is voor menselijke consumptie.
  De overloop van het buffervat moet altijd op een veilige en verantwoorde manier, bij voorkeur naar een gracht/waterloop in de omgeving geleid worden. Met de beheerder van een gracht kan ook overlegd worden om deze tijdelijk af te dammen, om alsnog het water te laten infiltreren.
  De overloop van het buffervat naar de openbare riolering is te vermijden.
  De installatie van het buffervat moet uiterlijk op de eerste werkdag na de start van de bemaling gebeuren. De exploitant stuurt uiterlijk de dag na de installatie een e-mail met foto’s van het vat, de aftapmogelijkheden en het lozingspunt naar de dienst omgeving.
 5. De bemaling dient een sondegestuurde bemaling te zijn, wanneer retourbemaling niet mogelijk is.
 6. De meterstanden van de debietmeter van de bemaling moeten wekelijks aan de dienst omgeving worden overgemaakt.

Openingsuren & contact

Omgeving

Inname openbaar domein

Recyclagepark

adres
Baanakkerweg3060 Bertem
Tel. tel.
0800 97 097

Deel deze pagina