Algemeen directeur

De algemeen directeur (voorheen 'gemeentesecretaris') is het hoofd van het personeel van de gemeente- en OCMW-diensten. Hij is bevoegd voor alle 'dagelijkse' beslissingen op vlak van personeelsmanagement. De algemeen directeur leidt en coördineert de activiteiten van de organisatie om de gemeente en het OCMW te ondersteunen bij het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen en een adequate dienstverlening aan de bevolking te verzekeren.

Hij leidt de wekelijkse stafvergaderingen met de diensthoofden en is de voorzitter van het managementteam. Hij vormt de brug tussen het beleid en de diensten.

Een andere belangrijke taak van de algemeen directeur bestaat uit het voorbereiden van de zaken die aan de bestuursorganen van de gemeente en het OCMW worden voorgelegd, in samenwerking met de administratieve diensten. De algemeen directeur woont alle zittingen van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het college van burgemeester en schepenen bij en maakt de notulen op.

Hij adviseert de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak.

De algemeen directeur medeondertekent alle aktes, brieven, vergunningen, besluiten... samen met de voorzitter van het bevoegde bestuursorgaan.

De algemeen directeur ontvangt u graag op afspraak (telefonisch of via e-mail).

Openingsuren & contact

Deel deze pagina