Openbaarheid van bestuur

Als burger hebt u het recht bestuursdocumenten in te kijken, er uitleg over te vragen of er een kopie van te krijgen. Dit heet passieve openbaarheid van bestuur. Daarnaast neemt ook het bestuur zelf het initiatief om bepaalde documenten openbaar te maken, wat dan actieve openbaarheid van bestuur genoemd wordt. Beide worden geregeld door het bestuursdecreet.

Actieve openbaarheid

De gemeente Bertem neemt zelf initiatieven om de burger te informeren over het gemeentebeleid (inlichtingen over de werking en de structuur van de gemeente en gemeentediensten) via brochures, het infoblad, website...

Passieve openbaarheid

De burger kan zelf aan de gemeente vragen bepaalde bestuursdocumenten openbaar te maken en dit door er inzage in te verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een kopie van te overhandigen.

Hoe

U richt uw aanvraag schriftelijk aan de algemeen directeur.

Dit kan

Uw aanvraag bevat volgende zaken:

  • uw naam en correspondentieadres
  • de aangelegenheid waarover het gaat en indien mogelijk de specifieke bestuursdocumenten waarover de aanvraag gaat
  • welke vorm van openbaarheid u wenst (inzage, uitleg, kopie)
  • als het om gevoelige informatie gaat, zoals privacygegevens en commerciële of industriële informatie, voegt u het bewijs toe dat de persoon van wie de informatie afkomstig is, heeft ingestemd met de openbaarmaking ervan.

Bouwdossiers

Het is alleen mogelijk een kopie van bouwplannen te krijgen als:

  1. De architect zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met de reproductie
  2. De 2 onderstaande voorwaarden zijn vervuld (enkel in geval van bouwplannen van de EIGEN woning):
    1. De aanvrager moet schriftelijk aantonen dat hij eigenaar is van de woning waarvan hij de plannen opvraagt
    2. De aanvrager moet een verklaring op eer bij zijn aanvraag voegen, waarin hij verklaart dat hij het verkregen afschrift van het bouwplan van zijn woning enkel zal aanwenden voor privégebruik.

Beroep

Als u niet akkoord gaat met de genomen beslissing in uw dossier, kan u beroep instellen bij de Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur. U vermeldt dan duidelijk waartegen u beroep instelt en voegt bij uw beroepsschrift een kopie van uw oorspronkelijke aanvraag en de beslissing.

Vlaamse overheid – Departement Kanselarij en Bestuur
Beroepsinstantie Openbaarheid van Bestuur
Havenlaan 88 – Bus 20
1000 Brussel

Tel. secretariaat: 02 553 57 25
openbaarheid@vlaanderen.be

E-loket

Openingsuren & contact

Directiesecretariaat

Deel deze pagina