Reglement toekenning eretitels OCMW-raad

Dit reglement bepaalt de voorwaarden waaronder de OCMW-raad van Bertem eretitels kan toekennen aan volgende gewezen OCMW-mandatarissen: een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, de voorzitter van het OCMW, een lid van het vast bureau en de voorzitter en een lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD).

De personen die nog een mandaat bekleden bij de gemeente of bij het OCMW van Bertem of die er personeelslid zijn, mogen deze eretitel niet voeren.

De eretitel wordt nominatief en met een apart besluit toegekend door de OCMW-raad in besloten zitting en bij geheime stemming.

Datum besluit: 30 april 2019

Datum bekendmaking: 1 mei 2019