Reglement toekenning eretitels gemeenteraad

Dit reglement bepaalt de voorwaarden waaronder de gemeenteraad van Bertem eretitels kan toekennen aan volgende gewezen gemeenteraadsleden en gewezen schepenen.

De eretitel van eregemeenteraadslid of ereschepen kan bij de gemeenteraad worden aangevraagd door respectievelijk het betrokken gewezen gemeenteraadslid of de betrokken gewezen schepen.

De personen die nog een mandaat bekleden bij de gemeente of bij het OCMW van Bertem of die er personeelslid zijn, mogen deze eretitel niet voeren.

De eretitel wordt nominatief en met een apart besluit toegekend door de gemeenteraad in besloten zitting en bij geheime stemming.

Datum besluit: 26 februari 2013