Verwaarlozing van woningen

De gemeente bestrijdt actief verwaarlozing om de verloedering van de leef- en woonomgeving tegen te gaan en om het beschikbare woningen- en gebouwenbestand op ons grondgebied optimaal te benutten. Wij gebruiken hiervoor de basisvoorwaarden die voor alle gemeenten van het Vlaams Gewest hetzelfde zijn. Om herstel aan te moedigen wordt het verwaarloosde pand op een inventarislijst geplaatst en de eigenaar van het pand wordt belast.

Wanneer is er sprake van verwaarlozing?

Een pand als verwaarloosd wordt beschouwd wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoond aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten.

De toestand van verwaarlozing wordt vastgesteld door de registerbeheerder vanop het openbaar domein of publiek toegankelijke locaties aan de hand van een technisch verslag.

Alle eigenaars worden met een beveiligde zending in kennis gesteld van het voornemen om het pand op te nemen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

Tegen het voornemen om een pand als verwaarloosd op te nemen in het gemeentelijk register kan de eigenaar binnen een termijn van 30 dagen beroep indienen bij de het college van burgemeester en schepenen. Het is van groot belang dat de eigenaar voldoende bewijzen aanlevert dat het pand niet verwaarloosd is. Wordt het beroep ingewilligd, dan wordt het pand niet opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

Eens opgenomen in het gemeentelijk register wordt het pand als verwaarloosd beschouwd tot het hersteld of gesloopt is. Een gebouw of een pand wordt pas uit het gemeentelijk verwaarlozingsregister geschrapt wanneer de eigenaar bewijst dat het pand geen indicaties van verwaarlozing meer vertoont die bij quotering in het model van technisch verslag 15 punten of meer zouden opleveren. De eigenaar richt hiertoe een aangetekend schriftelijk verzoek aan de registerbeheerder en hij gebruikt hiervoor het schrappingsformulier.

Telkens nadat het pand één jaar op de inventaris staat, wordt de eigenaar heffingsplichtig (zie: het belastingreglement). De belasting is jaarlijks oplopend en bedraagt:

  • 1250 euro na het 1e jaar
  • 2500 euro na het 2de jaar
  • 3750 euro na het 3de jaar
  • 5000 euro na het 4de jaar en alle volgende jaren;

Indien er meerdere eigenaren zijn, is iedere eigenaar hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld.

Uiterlijk drie maanden na het verzenden van het aanslagbiljet kan bezwaar worden ingediend tegen de heffing. Dit gebeurt tegen afgiftebewijs of aangetekend en gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Indien gewenst, kan de eigenaar ook gehoord worden.

Als de woning verkocht wordt, moet de overdrager van het zakelijk recht de verkrijger ervan voor de verkoop aangetekend in kennis stellen van de opname op de verwaarlozingslijst. Uiterlijk twee maanden na de verkoop moet de overdrager van het zakelijk recht de gemeente mits het toesturen van een kopie van de verkoopakte van de overdracht in kennis stellen. Anders blijft hij heffingsplichtig.

In een aantal situaties kan de eigenaar worden vrijgesteld van het betalen van de verwaarlozingsbelasting. Tijdens de periode van vrijstelling blijft het pand wel opgenomen in de inventaris, maar hoeft hij (tijdelijk) niet te betalen. Als de vrijstelling vervalt, moet wel weer heffing betaald worden, rekening houdend met het aantal termijnen van 12 maanden dat het pand op de inventaris is opgenomen. Alle redenen voor vrijstellingen zijn opgesomd in het verwaarlozingsreglement. De vrijstelling moet de eigenaar zelf aanvragen mits het gebruik van het vrijstellingsformulier.

Merk op: een pand dat is opgenomen in het gemeentelijk verwaarlozingsregister kan eveneens worden opgenomen in het gemeentelijk register van leegstaande woningen en gebouwen of de gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen en andersom.

Meer info

Wenst u meer informatie over de procedure van verwaarlozing of wilt u verwaarlozing melden, neem dan contact op met de registerbeheerder (woningkwaliteit.bertem@igo.be - gsm 0498 17 32 98).

Bij interesse voor verhuur via het sociaal verhuurkantoor, neem contact op met SVK SPIT (info@spitsvk.be, tel. 016 49 17 28).

Met vragen over mogelijke premies of over wonen neemt u contact op met het woonloket.

Openingsuren & contact

WoonEnergieloket Wonen aan IJse en Voer

Deel deze pagina