Mobiliteitsplan

In april 2016 werd, na openbaar onderzoek, het volledig herzien mobiliteitsplan goedgekeurd. Een gemeentelijk mobiliteitsplan is een langetermijnplan. Hierbij ligt de nadruk vooral op de principes en grote lijnen van het mobiliteits- en verkeersbeleid, minder op de realisatie van heel concrete, kleine maatregelen op straatniveau.

Dagelijks worden nieuwe verkeersproblemen gesignaleerd en moeten hiervoor nieuwe, concrete oplossingen gevonden worden. Het mobiliteitsplan geeft geen oplossing voor elk van die concrete situaties, maar beschrijft een beleidskader voor het gemeentebestuur om eenduidige beslissingen te nemen in deze specifieke gevallen.

Bovendien is een gemeentelijk mobiliteitsplan ook een voorwaarde om Vlaamse en provinciale subsidies te kunnen krijgen voor o.a. de aanleg van fietspaden langs verbindingswegen.

Knelpunten

Door de gunstige ligging tussen Leuven en Brussel is het aantal inwoners in Bertem in de laatste tientallen jaren zeer sterk gestegen. Daarnaast maken heel wat pendelaars naar Brussel en Leuven gebruik van Bertemse (sluip)wegen om files op de gewestwegen te vermijden.

Beide samen zorgen voor zeer grote verkeersstromen op piekmomenten op de Bertemse wegen. Ondanks de sterk gestegen verkeersstromen, is het stratenpatroon in Bertem in de loop der jaren grotendeels hetzelfde gebleven. De centrumstraten zijn smal met beperkte mogelijkheden voor fiets- en voetgangersvoorzieningen. De bebouwing in Bertem is erg verspreid met lange woonlinten langsheen verbindingsstraten. Straten die op maandagochtend worden verstikt door een te grote toevloed aan wagens met wachtrijen als gevolg, kennen in het weekend problemen door te hoge snelheid van de veel schaarsere wagens. Tegelijk kan in Bertem een zekere historische achterstand in de uitbouw van voet- en fietspaden worden opgemerkt.

Het smalle historische stratenpatroon, de ruimtelijke uitgestrektheid met lintbebouwing, de investeringsachterstand en de zeer ongelijkmatige verkeersstromen met hoge pieken van pendelverkeer maken van het mobiliteitsbeleid in Bertem een zeer complexe opdracht. Enkel door op lange termijn te werken en consequent vast te houden aan de principes van duurzame mobiliteit is een omslag naar meer verkeersveiligheid en woonkwaliteit mogelijk.

Basisprincipes en doelstellingen

Bertem kiest uitdrukkelijk voor een scenario van duurzame mobiliteit. De verkeersstromen moeten worden beheerst, zodat de verkeersveiligheid en woonkwaliteit kunnen toenemen.

Volgende beleidsprincipes zijn hier een uitloper van:

  • Categoriseren van de wegen: doorgaand verkeer mag niet het hele dorp overspoelen, maar moet geconcentreerd worden op uitgekozen verbindingswegen die dan specifiek worden ingericht om veilig grote verkeersstromen te kunnen geleiden.
  • Bertem ondersteunt het STOP-principe: prioriteit wordt gegeven aan Stappers, dan Trappers, Openbaar vervoer en pas in laatste instantie aan Personenvervoer. Zeker in de centra en rond een schoolomgeving is veilig, langzaam verkeer prioritair.
  • Integratie: mobiliteit is sterk vervlochten met andere beleidsdomeinen. Overwegingen rond duurzame mobiliteit worden ook meegenomen in het beleid en beslissingen inzake ruimtelijke ordening, lokale economie, recreatie en welzijn. Een uitgesproken voorbeeld hiervan is de uitdrukkelijke keuze om personenwagens zo veel mogelijk op de woonpercelen te laten stallen.
  • Herkenbaarheid: de weginrichting dient over het hele grondgebied consistent en herkenbaar te zijn. Idealiter worden zone 30, zone 50 en zone 70 gebieden over het hele grondgebied gelijkaardig ingericht, zodat weggebruikers spontaan het rijgedrag hieraan aanpassen.

Concrete maatregelen

De uitwerking van concrete maatregelen gebeurt deels in het mobiliteitsplan, maar ook daarbuiten in parallelle actieplannen (steeds gebaseerd op de basisprincipes van het mobiliteitsplan). Voorbeelden van maatregelen die in het mobiliteitsplan worden beschreven, zijn een verbeterde signalisatie voor doorgaand verkeer, een herwaardering van de trage wegen, een bijkomende aanleg van fietspaden langs belangrijke verbindingswegen, aanleg van voetpaden in de dorpscentra, herinrichting van schoolomgevingen…

Actualisatie

Er werd een actualisatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan uitgevoerd, zodat de gemeente Bertem opnieuw over een conform verklaard mobiliteitsbeleidsplan beschikt. Het definitieve mobiliteitsplan kan u via deze pagina downloaden.

Openingsuren & contact

Openbare werken

Inname openbaar domein

Tel. tel.
016 49 99 99
e-mail
inname@bertem.be

Deel deze pagina