Meldpunt discriminatie huurmarkt

Elke vorm van discriminatie met betrekking tot het aanbod van huisvesting is verboden. Dit geldt in alle fasen van het verhuurproces: bij de advertentie, bij een plaatsbezoek en tijdens de looptijd van de huurovereenkomst. Ook de huurovereenkomst zelf mag geen discriminerende bepalingen bevatten. Dat staat zo in het Gelijkekansendecreet van 10 juli 2008. Het Woonloket staat u bij als u met discriminatie te maken krijgt.

Wat is discriminatie?

Er is sprake van discriminatie wanneer een persoon in een vergelijkbare situatie minder gunstig wordt behandeld dan een andere persoon zonder dat daarvoor een objectieve verantwoording bestaat. Het Gelijkekansendecreet (artikel 16 §3) hanteert hiervoor een lijst van ‘beschermde kenmerken’: geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap, genderidentiteit, genderexpressie, sociale positie, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, origine, of nationale of etnische afstamming.

Wordt bijvoorbeeld een kandidaat-huurder uitsluitend om één van deze kenmerken geweigerd, dan is er sprake van discriminatie. Het gaat hier onder meer om uitdrukkingen als: geen huisdieren welkom (dit benadeelt mensen met een blinde geleidehond), geen mensen van vreemde origine… Wordt echter een kandidaat-huurder afgewezen die bijvoorbeeld van vreemde origine is en niet het vermogen heeft om de maandelijkse huurprijs af te lossen, dan is er geen discriminatie.

Naast directe en indirecte vormen van discriminatie kan het ook gebeuren dat er onbewust gediscrimineerd wordt. Bijvoorbeeld wanneer de verhuurder zich in zijn keuze laat beïnvloeden door vooroordelen met betrekking tot bepaalde groepen mensen.

Het weigeren van redelijke aanpassingen aan de woning ten voordele van een persoon met een handicap vormt een specifieke vorm van discriminatie. Zo’n weigering is alleen gerechtvaardigd als de verhuurder kan aantonen dat er geen redelijke aanpassingen mogelijk zijn.

Wat als u gediscrimineerd wordt?

Denkt u het slachtoffer te zijn van discriminatie, dan zal u daarvan een bewijs moeten leveren. U kan zich in dat geval baseren op feiten die een vermoeden van discriminatie scheppen. Als iemand beschikt over geloofwaardige elementen (uitwisseling van e-mails, getuigenissen…) die erop wijzen dat hij of zij werd gediscrimineerd, is het aan de verhuurder om te bewijzen dat er geen sprake is van discriminatie.

U kan een melding van discriminatie doen bij het woonloket. Wij ondernemen dan voor u de nodige stappen, zodat de zaak kan behandeld worden door het Vlaams mensenrechteninstituut, de onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert.

Meer info

woonenergieloket.bertem@igo.be

Maak een afspraak

Waarom? De medewerkers kunnen u sneller en beter helpen, u hoeft bij het bezoek niet te wachten en u weet vooraf wat u moet meenemen.
Afspraak maken

Openingsuren & contact

WoonEnergieloket Wonen aan IJse en Voer

Deel deze pagina