Nationaliteitsverklaring

U kan de Belgische nationaliteit verkrijgen als u 18 jaar bent én als u

 • in België geboren bent en er sinds uw geboorte wettelijk verblijft of
 • vijf jaar wettelijk verblijft in België, het bewijs levert dat u kennis hebt van één van de drie landstalen, uw maatschappelijke integratie en economische participatie bewijst of
 • vijf jaar wettelijk verblijft in België, het bewijs levert dat u kennis hebt van één van de drie landstalen, gehuwd bent met een Belg en samen ten minste drie jaar in België hebt samengewoond of ouder bent van een Belgisch minderjarig kind en uw maatschappelijke integratie bewijst
 • vijf jaar wettelijk verblijft in België en het bewijs levert dat u door een handicap of invaliditeit geen betrekking of economische activiteit kunt uitoefenen of de gepensioneerde leeftijd hebt bereikt
 • tien jaar wettelijk verblijft in België, het bewijs levert van de kennis van één van de drie landstalen en van uw deelname aan het leven van uw onthaalgemeenschap.

Hoe aanvragen

U legt een verklaring af bij de burgerlijke stand van uw hoofdverblijfplaats. De ambtenaar onderzoekt de volledigheid van de verklaring binnen de dertig werkdagen na de aflegging van de verklaring.

Als de verklaring onvolledig is, krijgt u de gelegenheid om binnen de twee maanden de verklaring te vervolledigen. Als het dossier niet volledig is na deze periode wordt de aanvraag niet-ontvankelijk verklaard.

Als de aanvraag volledig en ontvankelijk is, en het registratiegeld is betaald, krijgt u een ontvangstbewijs en zendt de ambtenaar een afschrift van het volledig dossier voor advies aan de procureur des Konings. Als de procureur binnen de vier maanden geen negatief advies geeft, wordt de verklaring ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en bent u Belg.

Wat meebrengen

Als u in België geboren bent en er sinds uw geboorte uw hoofdverblijfplaats hebt

 • bewijs van betaling van het registratierecht (150 euro)
 • een eensluidend afschrift van de geboorteakte in het Nederlands
 • een eensluidend verklaarde kopie van de verblijfstitel (identiteitskaart)

Als u vijf jaar wettelijk in België verblijft, één van de drie landstalen kent, u maatschappelijk hebt geïntegreerd en u economisch hebt geparticipeerd

 • een eensluidend afschrift van de geboorteakte, de legalisatie en beëdigde vertaling in het Nederlands
 • een woonstbewijs betreffende de hoofdverblijfplaats in België
 • het bewijs van kennis van één van de drie landstalen moet gelijk zijn aan het niveau A2 van het Europees Referentiekader der Talen
 • uw economische participatie bewijst u met een document waaruit blijkt dat u als werknemer en/of statutair benoemde in een overheidsdienst gedurende de voorbije vijf jaar minimaal 468 arbeidsdagen hebt gewerkt of in het kader van een zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdberoep de voorbije vijf jaar gedurende minstens zes kwartalen de verschuldigde sociale kwartaalbijdragen voor zelfstandigen in België hebt betaald.
 • uw maatschappelijke integratie bewijst u
  • met een diploma of getuigschrift van een onderwijsinstelling opgericht, erkend of gesubsidieerd door een Gemeenschap en dat minstens van het niveau is van het hoger secundair onderwijs of
  • het bewijs dat u een beroepsopleiding van minimum 400 uren hebt gevolgd die erkend is door de bevoegde overheid of
  • het bewijs dat u een inburgeringscursus hebt gevolgd bij de bevoegde overheid van uw woonplaats of
  • het bewijs dat u de voorbije vijf jaar onafgebroken als werknemer werkte en/of als statutair benoemd bent in een overheidsdienst en/of een zelfstandige activiteit in hoofdberoep uitoefende.

Alle buitenlandse documenten moeten in het Nederlands vertaald worden door een beëdigd vertaler. De handtekening van de vertaler moet gelegaliseerd worden door de rechtbank van de woonplaats van de vertaler.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Deel deze pagina