Deontologische code personeel lokaal bestuur Bertem

Op 24 november 2020 keurden de gemeente- en OCMW-raad de deontologische code voor het personeel van het lokaal bestuur goed. Een ander woord is 'gedragscode'. De deontologische code maakt deel uit van het arbeidsreglement.

Voor wie?

De deontologische code is van toepassing op alle personeelsleden, ongeacht het dienstverband, het regime van tewerkstelling, de graad of de functie.

Inhoud

Soms komen we als personeelslid van de gemeente in een situatie terecht waarin we moeilijk een keuze kunnen maken. We vragen ons af of iets wel of niet kan, of we goed bezig zijn, of het wel correct is wat we doen. De bestaande reglementering, zoals het decreet lokaal bestuur, de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement, biedt niet steeds een duidelijk antwoord op deze vragen.
De deontologische code moet de personeelsleden duidelijkheid bieden over wat er wel en niet verstaan wordt onder integer handelen. Het is een leidraad om te bepalen welke gedragingen gewenst of niet gewenst zijn.
Omdat het onmogelijk is om elke concrete gedragssituatie te beschrijven in een deontologische code, vertrekken we vanuit vier centrale waarden die voor onze organisatie belangrijk zijn.

Deze waarden zijn:

  • klantgerichtheid
  • loyauteit
  • integriteit
  • spreekrecht en spreekplicht

Daarnaast acht het lokaal bestuur de wettelijkheid (= altijd handelen in overeenstemming met richtlijnen, wetten, decreten, besluiten, reglementen en verordeningen die van toepassing zijn op het grondgebied), de grondwettelijke rechten en vrijheden en de menselijke waardigheid fundamenteel.

Geregeld kunnen er spanningen zijn tussen deze waarden onderling. Het is de bedoeling dat de personeelsleden door het afwegen van de verschillende waarden tegen elkaar, zelf zoveel mogelijk uitmaken hoe ze reageren in concrete situaties. De directe leidinggevende vormt hierbij het eerste aanspreekpunt.

Openingsuren & contact

HRM

Tel. tel.
016 49 99 99
e-mail
hrm@bertem.be

Deel deze pagina