Peterschap groenstroken

Inwoners kunnen met de gemeente een overeenkomst afsluiten waarbij ze het beheer van het stukje grond voor de eigen woning overnemen. Hier blijven wel enkele (wettelijke) voorwaarden aan verbonden: de strook mag niet verhard worden, er mogen geen constructies op gebouwd worden, de beplanting mag niet hinderlijk of gevaarlijk zijn voor voorbijgangers... 

Overeenkomst aanvragen

Het peterschap van een groenstrook wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen de gemeente en de inwoner waarin zijn opgenomen:

  • de locatie van de groenstrook
  • eventuele bijkomende voorwaarden inzake beplanting of gebruik.

Aanvragen voor peterschap van een plantsoen worden gericht aan de dienst openbare werken, die hierover een advies formuleert aan het college van burgemeester en schepenen. Het college kan een aanvraag gemotiveerd weigeren of al dan niet voorwaardelijk toestaan. Het peterschap gaat in vanaf het ogenblik van de ondertekening door de beide partijen.

De duur van het peterschap

Het peterschap duurt minimaal 5 jaar en wordt daarna stilzwijgend verdergezet voor telkens opnieuw een periode van 5 jaar.

Beide partijen kunnen het peterschap stopzetten mits opzeg in het jaar vóór het verlopen van de periode van 5 jaar. Het bestuur kan het peterschap eenzijdig stopzetten in geval van blijvende verwaarlozing na aanmaning.

Het peterschap wordt desgevallend overgedragen naar een nieuwe bewoner die evenwel de overeenkomst binnen de 3 maanden na inschrijving in het bevolkingsregister schriftelijk kan stop zetten.

Rechten en plichten

  • Wie zo'n peterschap aangaat, krijgt het recht om op de overeengekomen strook grond naar eigen goeddunken beplanting aan te brengen en te onderhouden volgens de geldende regels voor beplantingen langs de openbare weg.
  • Het plaatsen van afsluitingen of eender welke constructie (uitgezonderd brievenbus) is te allen tijde verboden.
  • Het planten van hoogstammige bomen en het aanleggen van verhardingen kan enkel mits uitdrukkelijke voorafgaande toelating van het bestuur.
  • De peter krijgt geen exclusief recht tot het gebruik van het openbaar domein. De groenstrook of het plantsoen waarvoor het college een peterschap toestaat, behoudt het statuut van openbaar domein en kan onder geen beding privatief worden gemaakt.
  • De peter neemt de rechten en plichten over van de gemeente met betrekking tot het onderhoud van het bovengrondse gedeelte van deze stroken.
  • De gemeente behoudt het recht om ondergronds nutsleidingen te voorzien en alle onderhouds- en herstellingswerken hierop uit te voeren (met herstel van de oorspronkelijke staat na de werken).
  • De peter die het onderhoud van de groenstrook verwaarloost, zal hiertoe worden aangemaand. Bij blijvende verwaarlozing met hinder voor de omgeving zal de gemeente in de plaats treden, wordt het peterschap eenzijdig stopgezet en zullen de kosten voor omvorming naar openbaar groen aan de peter worden aangerekend.
  • Er wordt geen vergoeding verleend voor het peterschap noch voor de beëindiging ervan.

Openingsuren & contact

Openbare werken

Inname openbaar domein

Tel. tel.
016 49 99 99
e-mail
inname@bertem.be

Deel deze pagina