Uittreksel uit het strafregister

Het uittreksel uit het strafregister of het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden is een officieel document waarin strafrechtelijke veroordelingen vermeld worden.

Drie modellen

  • model 595: standaarduittreksel bestemd voor activiteiten waarvoor geen toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden zijn vastgesteld.
  • model 596.1 Sv: bestemd voor activiteiten waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden wettelijk vastgesteld zijn (vb. voor douane, reisagentschap, verzekeringswezen, drankslijterijen, beursmakelaar, jachtvergunning…).
  • model 596.2 Sv: bestemd voor iedereen die een activiteit met minderjarigen wenst uit te voeren of voor een job waar u veel in contact komt met minderjarigen (vb. een functie in het onderwijs, vrijwilliger in een jeugdbeweging…)

Wie

Iedere inwoner van Bertem kan bij de dienst burgerzaken een uittreksel voor zichzelf aanvragen, mits duidelijke opgave van de reden waarvoor het uittreksel nodig is. Onder bepaalde voorwaarden kan een andere persoon voor u een uittreksel krijgen.

Procedure

Persoonlijk aan het onthaal

Mee te brengen:

  • Identiteitskaart
  • Onmiddellijke aflevering model 595 Sv en 596.1Sv behoudens uitzonderingen

Kom langs tijdens de openingsuren, u heeft hiervoor geen afspraak nodig.

Een volmachtdrager aan het onthaal

Mee te brengen:

  • kopie van uw identiteitskaart
  • een ondertekend volmachtformulier waarbij uw identiteit en de identiteit van de volmachtdrager is vermeld

Kom langs tijdens de openingsuren, u heeft hiervoor geen afspraak nodig.

Bij de dienst centraal strafregister van de FOD Justitie

Volgende personen en instanties moeten voor een uittreksel aankloppen bij de dienst Centraal strafregister van de FOD Justitie

  • rechtspersonen: vennootschappen, vzw’s…
  • als u geen woon- of verblijfplaats meer heeft in België
  • diplomaten

U vraagt het aan per brief, fax of e-mail: FOD Justitie - Centraal Strafregister - Waterloolaan 115 - 1000 Brussel, fax +32 2 552 27 82 - strafregister@just.fgov.be

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Deel deze pagina