Ontwikkelingssamenwerking

Projectsubsidies

Bertem voorziet subsidies zowel voor projecten in het Zuiden (bv. rond duurzame landbouw, watervoorziening, gezondheid) als voor sensibilisering in het Noorden. Zowel Bertemse verenigingen of vrijwilligers als ontwikkelingswerkers kunnen voor 1 juni een aanvraag indienen. Onder Bertemse vrijwilligers wordt verstaan: personen met woonplaats in Bertem sinds 2 jaar of personen die minstens 5 jaar in Bertem gewoond hebben.

Organisaties die jaarlijks in Bertem een open activiteit ten bate van ontwikkelingssamenwerking inrichten, kunnen vanaf het tweede jaar een forfaitaire subsidie voor sensibilisering (30 euro) opvragen.

Hoe aanvragen

Twee onafhankelijke deskundigen kiezen uit de ingediende projecten de meest waardevolle. Op basis van hun beoordeling verdeelt het college het beschikbare budget over de ingediende projecten.

Criteria van beoordeling voor de Zuidwerking zijn

 • De aanvraag wordt ingediend conform de aanvraagprocedure
 • Het project is gericht op een kansarme bevolkingsgroep
 • Het project is gericht op de basisbehoeften van de bevolking: water- en voedselvoorziening, gezondheidszorg, een duurzame leefomgeving en onderwijs
 • Het project draagt bij tot meer onafhankelijkheid, emancipatie en zelforganisatie van de doelgroep op sociaal-economisch vlak
 • Het project stimuleert een persoonlijk en collectief bewustzijn dat leidt tot een ingrijpen in de eigen situatie en dat gericht is op het tegengaan van onderdrukkende structuren en toestanden
 • De volledige participatie (medewerking en/of medezeggenschap en/of financiële bijdrage) van de doelgroep is gegarandeerd
 • Er zijn garanties op de continuïteit van de projectvoering en op het feit dat het initiatief na het beëindigen van de financiële steun op een zelfstandige manier kan verder werken
 • Het project is gericht op de overname, technisch en organisatorisch, door de plaatselijke bevolking en het overbodig maken van buitenlandse begeleiding
 • Het project beoogt een duurzame ontwikkeling en wordt op duurzame wijze georganiseerd: met respect voor het milieu, met respect voor de culturele eigenheid van de doelgroep en met respect voor de mensenrechten
 • Het vernieuwende karakter van het project
 • De uitvoering van lokale, Bertemse sensibilisering en acties rond het project
 • Reeds ontvangen steun in voorgaande jaren en de rapportering hierrond

Criteria van beoordeling voor de Noordwerking zijn

 • De aanvraag wordt ingediend conform de aanvraagprocedure 
 • De aangetoonde link met een project of problematiek in het Zuiden en de vermelde beoordelingscriteria
 • Het beoogde bereik van de actie binnen de gemeente
 • De mate van betrokkenheid van doelgroepen zoals scholen en jongeren
 • De efficiëntie van de ingezette middelen.

Noodhulpfonds

Jaarlijks wordt minimaal 1/6 van het budget voor ontwikkelingssamenwerking in het noodhulpfonds gestort. Dit fonds kan worden aangewend om internationale acties bij grootschalige humanitaire rampen te steunen.

E-loket

 • Evaluatieformulier ontwikkelingssamenwerking

  Formulier
 • Ontwikkelingssamenwerking

  Formulier

Deel deze pagina