Conformiteitsattest voor (huur)woningen

Wie een woning in Vlaanderen verhuurt, moet ervoor zorgen dat deze volledig in orde is en voldoet aan bepaalde normen.

Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat uw woning aan de minimale woningkwaliteitsnormen voldoet. In sommige gevallen kan ook Wonen-Vlaanderen een conformiteitsattest afleveren. Om na te gaan of een woning conform, veilig en gezond is, voert een woningcontroleur van de gemeente of van Wonen-Vlaanderen een conformiteitsonderzoek uit. Hij controleert de woning aan de hand van een technisch verslag.

De woning krijgt een conformiteitsattest als ze niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoende rookmelders heeft. Het conformiteitsattest vermeldt ook het maximum aantal toegelaten bewoners.

Voorwaarden

Iedereen die eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of (onder)verhuurder een woning is, kan op vrijwillige basis een conformiteitsattest aanvragen voor:

 • een woning die hij verhuurt, te huur stelt of ter beschikking stelt als hoofdverblijfplaats
 • of voor de huisvesting van een of meer studenten.

Iedereen kan ook een conformiteitsattest aanvragen om een besluit ongeschikt- en onbewoonbaarheid op te heffen.

Conformiteitsattesten zijn in principe 10 jaar geldig, ook als de woning ondertussen van eigenaar verandert (tenzij de gemeente een kortere geldigheidsduur heeft bepaald).

Het conformiteitsattest vervalt sowieso als:

Hoe aanvragen

U vraagt het conformiteitsattest aan via een beveiligde zending bij de burgemeester van de gemeente waar de woning ligt. Een beveiligde zending betekent een aangetekende brief, een aangetekende e-mail of mondeling aan het gemeenteloket tegen de afgifte van een ontvangstbewijs.

Na uw aanvraag zal een woningcontroleur van de gemeente langsgaan in de woning om na te gaan of ze voldoet aan de woningkwaliteitsnormen. Vanaf de datum van uw aanvraag heeft de burgemeester 60 dagen tijd om aan de hand van een conformiteitsonderzoek en het technisch verslag van de woningcontroleur een beslissing te nemen.

Als de burgemeester het conformiteitsattest weigert of na 60 dagen geen beslissing heeft genomen, dan kunt u een conformiteitsattest aanvragen bij de afdeling Woningkwaliteit van Wonen-Vlaanderen. U heeft hiervoor 30 dagen tijd (vanaf de weigering van het conformiteitsattest of vanaf het einde van de beslissingstermijn van de burgemeester).

Wonen-Vlaanderen mag ook conformiteitsattesten afleveren voor de aanvraag van de huursubsidie of bij de verhuur van een woning aan een sociaal verhuurkantoor.

Kostprijs

De gemeente mag voor de behandeling van een aanvraag van een conformiteitsattest een vergoeding vragen.

De gemeenteraad stelt de vergoeding vast. Ze bedraagt vanaf 1 januari 2021 maximaal

 • 90 euro voor een zelfstandige woning;
 • 90 euro voor een kamerwoning, verhoogd met 15 euro per kamer, met een maximum van 1.775 euro per gebouw.

Deze bedragen mogen jaarlijks geïndexeerd worden.

Uitzonderingen

In de meeste Vlaamse gemeenten moet u nog geen conformiteitsattest voorleggen als u een woning wilt verhuren. Maar de gemeente mag het conformiteitsattest wel verplichten via een gemeentelijk reglement. Steeds meer en meer gemeenten doen dit ook daadwerkelijk. De gemeente kan het conformiteitsattest verplicht stellen voor een bepaald deel of voor alle huurwoningen (bv. de woningen in bepaalde wijken, de stadskern, woningen ouder dan 20 jaar,…).

De gemeente kan via een gemeentelijk reglement de geldigheidsduur van het conformiteitsattest ook inkorten (bv. voor kamers, voor woningen met kleine gebreken, voor woningen met vochtproblemen,…)

In Bertem heeft de gemeenteraad het bedrag van de retributie vastgelegd op

 • 90 euro voor een zelfstandige woning
 • voor een kamerwoning: 90 euro verhoogd met 15 euro per kamer vanaf de derde kamer.

De gemeente Bertem levert in volgende situaties het attest gratis af:

 • voor de afgifte voor woningen waarvoor de aanvrager een erkend sociaal verhuurkantoor is als toekomstige of effectieve onderverhuurder,
 • voor de afgifte op eigen initiatief van de gemeente,
 • voor de afgifte na ambtshalve uitvoering van een onderzoek bij sterk vermoeden van gevaar voor (openbare) veiligheid en gezondheid (in het kader van proactief handelen),
 • voor de afgifte op vrijwillige aanvraag van de verhuurder,
 • voor de afgifte in het kader van een verplichting opgelegd door de gemeente.

In volgende situaties wordt er op eigen initiatief of na ambtshalve uitvoering van een
onderzoek geen conformiteitsattest afgeleverd:

 • wanneer er vochtschade en/of schimmel algemeen aanwezig is.

Meer info

Vraag uw conformiteitsattest online aan of contacteer het woonloket!

U kan het attest zonder afspraak aan het onthaal aanvragen. 

Openingsuren & contact

Woonloket Wonen aan IJse en Voer

Deel deze pagina