Schoolraden

Binnen de reglementering met betrekking tot de medezeggenschap in het onderwijs installeerden de twee gemeentelijke basisscholen elk hun eigen schoolraad.

Taken

De schoolraad brengt advies uit over een groot aantal onderwijsaangelegenheden, zoals het studieaanbod, samenwerkingsverbanden, nascholingsbeleid… Ze overlegt met het schoolbestuur rond het schoolreglement, de bijdrageregeling, de jaarplanning van activiteiten, het welzijnsbeleid op school… De schoolraad heeft recht op inlichtingen om zijn overleg- en adviesbevoegdheid uit te oefenen.

Samenstelling

De schoolraad bestaat uit de drie groepen die samenwerken om de onderwijs- en opvoedkundige opdrachten van de school te realiseren. De ouders, de leerkrachten en de lokale gemeenschap zijn vertegenwoordigd. De schepen van onderwijs en de directeur van de school zijn adviserende leden. De raad wordt om de vier jaar gekozen en vergadert minimaal drie keer per jaar.

Contact

Voorzitter schoolraad GBS Bertem: Caroline Indekeu: caroline.indekeu@gbszonneveld.schoolSecretaris schoolraad GBS Bertem: Karolien Vervoort: karolien.vervoort@gmail.com

Voorzitter schoolraad GBS Leefdaal: Rob Sibon: robsibon@gmail.comSecretaris schoolraad GBS Leefdaal: Karen Torfs: karen.torfs@gbsleefdaal.school

Deel deze pagina