Erosiebestrijding

Wanneer modderdeeltjes afspoelen op het akkerland en terechtkomen op de openbare weg, in de openbare riolering en/of in grachten en beken spreken we over erosie. De beste manier om dit tegen te gaan is een brongerichte aanpak. Het is dus aan de landbouwers om de teeltwijze van hun gewassen aan te passen zodat er zo weinig mogelijk bodemdeeltjes afspoelen. Dit kan op verschillende manieren. Ofwel door suikerbieten en maïs direct in te zaaien in de afgestorven plantenresten van een groenbedekker die het jaar voordien werd gezaaid. Ofwel kan de landbouwer het ploegen vervangen door een niet-kerende grondbewerking.

Beheerovereenkomsten Vlaamse Landmaatschappij

Landbouwers kunnen een beheerovereenkomst voor het uitvoeren van erosiebestrijdende maatregelen afsluiten met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Dit is een vijfjarige overeenkomst waarbij de landbouwer zich akkoord verklaart inspanningen te doen voor het milieu, de natuur en de biodiversiteit in Vlaanderen. Hiervoor ontvangt de landbouwer een jaarlijkse vergoeding. Op de website van de VLM vindt u alle informatie hierover.

Gemeentelijk subsidiebeleid

De gemeente voert zowel een gebiedsgerichte als een algemene aanpak inzake erosiebestrijding.

  • De gebiedsgerichte aanpak geldt in een bepaald knelpuntgebied, zoals afgebakend in het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan en omvat maatregelen die voor een looptijd van 20 jaar worden uitgevoerd. Dit gebeurt via een recht van opstal met de eigenaar of de verwerving van de grond door de gemeente of een langdurige beheersovereenkomst van 20 jaar met de pachter.
  • De algemene aanpak houdt in dat de gemeente een aanvullende subsidie kan geven voor maatregelen:
    • op percelen aangrenzend aan het perceel waarvoor de aanvrager een aanvraag heeft ingediend bij de VLM,
    • genomen voorafgaand aan het lopend jaar waarin een aanvraag wordt ingediend bij de VLM.

Aanvragen

U dient vóór 1 oktober de aanvraag tot het sluiten van een beheersovereenkomst in bij de gemeente.

Ook moet u een kopie voorleggen van een aanvraag van een beheersovereenkomst erosiebestrijding met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), dat wordt ingediend bij de VLM.

E-loket

  • Subsidieaanvraag erosiebestrijding

    Formulier

Openingsuren & contact

Omgeving

Recyclagepark

adres
Baanakkerweg3060 Bertem
Tel. tel.
0800 97 097

Deel deze pagina