Gebruik van hemelwater en de installatie van een infiltratiesysteem

Als u aan een aantal voorwaarden voldoet, komt u in aanmerking voor een eenmalige gemeentelijke subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie en/of de aanleg van een infiltratievoorziening bij woningen, bedrijven of lokalen voor verenigingen in Bertem.

Voor de hemelwaterinstallatie moet een stedenbouwkundige vergunning verkregen zijn voor 1 april 2007. Voor een infiltratievoorziening moet de stedenbouwkundige vergunning dateren van voor 1 februari 2005. Wanneer er geen stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd moet de woning vergund geacht zijn.

De subsidies zijn niet van toepassing op installaties die verplicht zijn volgens de gewestelijke en provinciale stedenbouwkundige verordeningen.

Voorwaarden

 • De facturen voor de hemelwaterinstallatie en/of de infiltratievoorziening mogen op het moment van de aanvraag niet ouder zijn dan 12 maanden.
 • De hemelwaterinstallatie en/of de infiltratievoorziening moet(en) voldoen aan de richtlijnen zoals deze bepaald zijn in de 'Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen' meer bepaald de 'Code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen.
 • De inhoud van de ondergrondse regenwaterput of van meerdere onderling verbonden putten samen bedraagt minstens 50 liter per m² horizontale dakoppervlakte, afgerond naar het hogere duizendtal met een minimum van 3000 liter. Voor het gedeelte dakoppervlakte boven de 200 m² kan men de dimensionering van de hemelwaterput verminderen als men aantoont dat meer hergebruik van hemelwater niet mogelijk is en zover men de capaciteit van de infiltratievoorziening of - als dat verboden of niet mogelijk is - van de buffervoorziening, in dezelfde mate vergroot.

De hemelwaterinstallatie moet bovendien aan volgende eisen voldoen:

 • een hydrofoorgroep of andere pompinstallatie moet op de installatie worden aangesloten
 • het volledige dak dient af te wateren naar de hemelwaterput
 • er moet minimum een aansluiting op de wc-spoelbak of de wasmachine aanwezig zijn, behalve in bedrijfsgebouwen en lokalen voor verenigingen.

De infiltratievoorziening moet aan volgende eisen voldoen:

 • het buffervolume moet in verhouding staan tot het gerealiseerde infiltratiedebiet
 • het buffervolume van de infiltratievoorziening wordt bepaald volgens onderstaande regel:
  • als een infiltratiedebiet van minstens 180 liter per uur en per 100 m² horizontale dakoppervlakte wordt gerealiseerd, dan moet een buffervolume van 300 liter per begonnen 20 m² afwaterende horizontale dakoppervlakte worden aangelegd
  • als een infiltratiedebiet van minstens 72 liter per uur en per 100 m² horizontale dakoppervlakte wordt gerealiseerd, dan moet een buffervolume van 500 liter per begonnen 20 m² afwaterende horizontale dakoppervlakte worden aangelegd
  • als een kleiner infiltratiedebiet wordt gerealiseerd, dan moet een buffervolume van 550 liter per begonnen 20 m² afwaterende horizontale dakoppervlakte worden aangelegd.
 • de oppervlakte van de infiltratievoorziening moet minimaal 2 m² per begonnen 100 m² aangesloten verharde oppervlakte bedragen en er wordt minstens 50 m² dakoppervlak en/of verharding aangesloten.

U geeft de gemeente de toestemming om een controle uit te voeren, zodat men kan vaststellen dat de installatie wel degelijk is uitgevoerd en in gebruik genomen is volgens de voorwaarden. U verleent uw volledige medewerking hieraan.

Subsidiebedrag

Wie in aanmerking komt, heeft - binnen de perken van de begrotingskredieten - recht op een eenmalige subsidie.

Voor een hemelwaterinstallatie wordt het subsidiebedrag als volgt gedifferentieerd:

 • van 0 tot 10 000 liter inhoud: 5 cent/liter
 • van 10 000 tot 50 000 liter inhoud: 500 euro + 3 cent/liter boven de 10 000 liter
 • vanaf 50 000 liter inhoud: 1700 euro + 2 cent/liter boven de 50 000 liter
 • De minimum toelage wordt vastgesteld op 500 euro en de maximum toelage op 3500 euro. Per woning of woongebouw kan maar één keer een subsidie aangevraagd worden.

Voor de aanleg van een infiltratievoorziening bedraagt de subsidie 500 euro. De installatie moet minstens tien jaar aanwezig zijn en gebruikt worden. Ze mag onder geen enkel beding verkocht of verwijderd worden. De subsidie wordt teruggevorderd als u de verbintenis niet nakomt en dit in functie van de periode die al verstreken is.

Aanvragen

U vraagt de subsidie aan via onderstaand webformulier. Samen met de aanvraag bezorgt u ook de facturen die op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan een jaar.

E-loket

 • Subsidieaanvraag voor het gebruik van hemelwater

  Formulier

Openingsuren & contact

Omgeving

Recyclagepark

adres
Baanakkerweg3060 Bertem
Tel. tel.
0800 97 097

Deel deze pagina