Belasting op de zate van de openbare weg

De al dan niet-aangelande eigendommen langs de openbare wegen of gedeelten van openbare wegen die moeten aangelegd, verbreed, rechtgetrokken of verlengd worden, worden onderworpen aan een jaarlijkse belasting, waarbij de door de gemeente gedane kosten worden teruggevorderd.

De terugvorderbare uitgaven zijn de kosten voor het opstellen van de plannen, de prijs van de verwerving, de waarde van de terreinen die door de gemeente werden afgestaan, de kosten van de noodzakelijke akten, certificaten en getuigschriften en de gerechtskosten die gepaard gaan met de onteigeningen.

Openingsuren & contact

Openbare werken

Inname openbaar domein

Deel deze pagina