Belastingen en retributies

Belastingen

Een belasting is een heffing, eenzijdig opgelegd aan personen en firma's die op het grondgebied van Bertem gevestigd zijn of die er belangen hebben. De belastingplichtige haalt hieruit geen direct voordeel.

Niet alle belastingen zijn gemeentebelastingen. Sommige belastingen worden contant geïnd, andere worden ingekohierd en middels een aanslagbiljet opgeëist.

Retributies

Een retributie is een vergoeding die de lokale overheid vraagt voor het verstrekken van een dienst waar u zelf om heeft verzocht, eventueel stilzwijgend. Het bedrag ervan staat rechtstreeks in verband met de verleende prestatie.

Bezwaarschrift gemeentelijke aanslagvoeten

U kan bij de financiële dienst inlichtingen inwinnen als u twijfelt aan de juistheid van de belastingtarieven of van bepaalde gegevens. Bezwaar tegen belastingen moet ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen en binnen de drie maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

A tot Z

E-loket

Openingsuren & contact

Deel deze pagina